FAMILY FORUM

FF Okladka 6Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO

ISSN 2084-1698
e-ISSN 2391-9388

Tematem następnego tomu 7 (2017) będzie:
Rodzina i związki partnerskie w europejskim krajobrazie. Szczegóły.

 

Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.
Gdy idzie o jego profil: czasopismo jest programowo otwarte na podejście maksymalnie interdyscyplinarne i integralne, gdyż właśnie takie są charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak i problemów z tego zakresu. Łamy pisma są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest rodzina i problemy, z jakimi się mierzy, i którzy gotowi są podjąć nowe wyzwania stojące przed rodziną. Różne środowiska naukowe i społeczne oraz konteksty funkcjonowania rodziny w różnych krajach zasadniczo modyfikują podejście do dyskutowanych kwestii, stąd w periodyku publikowane są teksty naukowe i wyniki badań Autorów z różnych krajów i z różnych dyscyplin naukowych, które merytorycznie łączy rodzina.

 

Czasopismo jest też dostępne w międzynarodowych bazach danych:
The Central and Eastern European Online Library – http://www.ceeol.org;
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – http://cejsh.icm.edu.pl
ICI Journals Master List – http://journals.indexcopernicus.com
ERIH PLUS – https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznikowi przyznano 8 punktów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.
Wydawca: Redakcja Wydawnictw WT UO

Box PDF