Małgorzata Gocman

dr n. hum., adiunkt w Instytucie Psychologii UO; naukowo i dydaktycznie zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego, osobowości oraz muzykoterapii; uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych mających na celu diagnozę i pomoc grupom wykluczonym społecznie; od 2009 prowadzi pilotażowy program prewencyjno-interwencyjny skierowany do usamodzielniających się wychowanków Państwowych Domów Dziecka BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, Guidance and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wskazówki i Wzmacnianie)

Box PDF