Monika Kornaszewska-Polak

dr n. humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Pedagogiki, Wydział Humanistyczny WSH w Sosnowcu. Ukończyła studia w Instytucie Psychologii oraz Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikowała prace z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii emocji oraz psychologii małżeństwa i rodziny: “BaThKH HenoBHoenpaBHHX fliTen: maHCH i pH3HKH b noflpy^Hix CTOcyHKax” (Czerkasy 2011); „Lęk a funkcjonowanie społeczne u młodzieży i osób dorosłych” (Sosnowiec 2010); „Several qualifications to divorce. A qualitative approach” (Olomouc 2007); „Zastosowanie Testu Stosunków Rodzinnych E. Bene i J. Anthony’ego do diagnozy relacji emocjonalnych w rodzinie generacyjnej i prokreacyjnej” (Katowice 2006); „Czynniki kształtujące różnice w emocjonal-ności kobiet i mężczyzn” (Warszawa 2002).

Box PDF