Stefan Iloaie

priest, doctor in Theology, Senior Lecturer at the Faculty of Orthodox Theology, “Babes-Bolyai” University in Cluj-Napoca, Romania. He teaches Christian Morals. He is Director of the Center of Bioethics of the “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca. Among his published books: The personal and communitarian moral responsibility: a theological perspective; Culture of life. Moral aspects in Bioethics; The Christian Morals and the postmodern Ethics: a necessary meeting.
Ksiądz, doctor teologii, starszy wykładowca na wydziale Teologii Prawosławnej, Uniwersytet “Babes-Bolyai” w Cluj-Napoca, Rumunia. Wykłada Moralność Chrześcijańską. Jest dyrektorem Centrum Bioetyki Uniwersytetu “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca. Wśród jego opublikowanych książek: Osobista i wspólnotowa odpowiedzialność moralna: perspektywa teologiczna; Kultura życia. Moralne aspekty w bioetyce; Moralność chrześcijańska i postmodernistyczna etyka; konieczne spotkanie.

Box PDF