Walerian Bugel

ur. w 1968, dr, ks., Polak żyjący w Republice Czeskiej, absolwent studiów doktoranckich w IE KUL; w latach 1994–1996 asystent w Katedrze Teologii Praktycznej na Greckokatolickim Wydz. Teol. Uniw. im. P.J. Šafárika w Preszowie (Słowacja), od 1998 eksternistyczny wykładowca na kursie doktoranckim Cyrylo-Metodiańskiego Wydz. Teol. w Ołomuńcu (Czechy), w latach 1999–2003 pracownik naukowy tegoż wydziału, a od 2003 adiunkt Katedry Teologii Liturgicznej; w latach 2002–2003 eksternistyczny wykładowca uniwersytetu w Hradec Králové (Czechy).
Autor 4 monografii (W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej, Lublin 2000; Současné slovenské verze byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého, Olomouc 2001; Ekleziologie Užhorodské unie a jejich dědiců na pozadí doby, Olomouc 2003; Anafora jako teologický text. Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucharistických modliteb římské liturgie, Olomouc 2015), ponad 80 artykułów naukowych, ponad 30 recenzji, podręcznika metodyki pisania prac kwalifikacyjnych (Olomouc 2012), polsko-czeskiego słownika przekładowego terminologii teologicznej (Velehrad 2000), 5 skryptów elektronicznych do studiów na odległość, 5 tomów tłumaczeń tekstów teologicznych (w tym uzgodnień ekumenicznych, papieskich dokumentów cyrylo-metodiańskich z IX–XX wieku i Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu ks. M. Starowieyskiego). Do sfery jego zainteresowań badawczych i pedagogicznych należą: teologia ekumeniczna z ukierunkowaniem na chrześcijaństwo wschodnie; problematyka Katolickich Kościołów wschodnich; liturgie wschodnie; specyfika tłumaczeń tekstów liturgicznych; transkulturowo pojmowane antropologiczne podstawy celebracji; tradycja cyrylo-metodiańska; teologiczne i historyczne uwarunkowania pracy charytatywno-społecznej w społeczeństwie multireligijnym i wielokulturowym.

Box PDF