Informacje dla autorów

Zgłaszanie tematów badawczych do nowego numeru Family Forum (2017)
Artykuły do najnowszego numeru Family Forum (2017) należy zgłaszać do końca sierpnia 2017 r. (tytuły i abstrakty), a pełną treść artykułu do końca września 2017 r.

Procedura recenzowania
Redakcja „Family Forum" prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach" zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW.
Oznacza to, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Family Forum". Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta. 
Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji.

Autorstwo ukryte (ghostwriting) i autorstwo pozorne (guest authorship)
Redakcja „Family Forum" prowadzi procedurę mającą na celu zapobieżenie autorstwu ukrytemu oraz autorstwu pozornemu, zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu" zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW.
Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca. 
Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej czasopisma
„Family Forum".

Box PDF